Rút xu

Bạn chưa đăng nhập
Đăng nhập để rút xu
Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 1 triệu 1 triệu trở lên
Bokken x71 x72
2 & 3 x49 x49
Kunai x71 x72
Katana x71 x72
Tone x45 x46

Danh Sách Rút Xu

Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian