Ra mắt chức năng bán xu tự động trực tiếp trên game. Server 1,2,3,4 nhân vật teamgiaoxu, Server Katana nhân vật shopbanxu1. Chat riêng trong game để biết thêm chi tiết.
Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x42 x45
2 & 3 x37 x40
Kunai x42 x45
Katana x42 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x42 x45
2 & 3 x37 x40
Kunai x42 x45
Katana x42 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x43 x45
2 & 3 x40 x40
Kunai x43 x45
Katana x43 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x43 x45
2 & 3 x40 x40
Kunai x43 x45
Katana x43 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x42 x45
2 & 3 x40 x40
Kunai x42 x45
Katana x42 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x42 x45
2 & 3 x40 x40
Kunai x42 x45
Katana x42 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x48
2 & 3 x41 x42
Kunai x45 x48
Katana x45 x48
Katana x30 x33
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x48
2 & 3 x41 x42
Kunai x45 x48
Katana x45 x48
Katana x30 x33
Nhân vật giao xu Xem ngay
Máy chủ Tên nhân vật Trạng thái thẻ Tuỳ chọn Trạng thái Thông tin thẻ Thời gian
Bạn chưa đăng nhập
Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x42 x45
2 & 3 x37 x40
Kunai x42 x45
Katana x42 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x42 x45
2 & 3 x37 x40
Kunai x42 x45
Katana x42 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x43 x45
2 & 3 x40 x40
Kunai x43 x45
Katana x43 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x43 x45
2 & 3 x40 x40
Kunai x43 x45
Katana x43 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x42 x45
2 & 3 x40 x40
Kunai x42 x45
Katana x42 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x42 x45
2 & 3 x40 x40
Kunai x42 x45
Katana x42 x45
Katana x30 x30
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x48
2 & 3 x41 x42
Kunai x45 x48
Katana x45 x48
Katana x30 x33
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x48
2 & 3 x41 x42
Kunai x45 x48
Katana x45 x48
Katana x30 x33
Nhân vật giao xu Xem ngay
Máy chủ Tên nhân vật Trạng thái thẻ Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian

Rút xu

Bạn chưa đăng nhập
Xu nhận
Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian
Bạn chưa đăng nhập

Nạp thẻ tự động

Thực nhận
Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian
Bạn chưa đăng nhập