Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x35 x40
2 & 3 x35 x40
Kunai x35 x40
Katana x35 x40
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x38 x40
2 & 3 x38 x40
Kunai x38 x40
Katana x38 x40
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x38 x38
2 & 3 x38 x38
Kunai x38 x38
Katana x38 x40
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x40 x42
2 & 3 x40 x42
Kunai x40 x42
Katana x40 x42
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x40 x42
2 & 3 x40 x42
Kunai x40 x42
Katana x40 x42
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x38 x38
2 & 3 x38 x38
Kunai x38 x38
Katana x38 x40
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x38 x38
2 & 3 x38 x38
Kunai x38 x38
Katana x38 x38
Nhân vật giao xu Xem ngay
Máy chủ Tên nhân vật Trạng thái thẻ Tuỳ chọn Trạng thái Thông tin thẻ Thời gian
Bạn chưa đăng nhập
Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x35 x40
2 & 3 x35 x40
Kunai x35 x40
Katana x35 x40
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x38 x40
2 & 3 x38 x40
Kunai x38 x40
Katana x38 x40
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x38 x38
2 & 3 x38 x38
Kunai x38 x38
Katana x38 x40
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x40 x42
2 & 3 x40 x42
Kunai x40 x42
Katana x40 x42
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x40 x42
2 & 3 x40 x42
Kunai x40 x42
Katana x40 x42
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x38 x38
2 & 3 x38 x38
Kunai x38 x38
Katana x38 x40
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x38 x38
2 & 3 x38 x38
Kunai x38 x38
Katana x38 x38
Nhân vật giao xu Xem ngay
Máy chủ Tên nhân vật Trạng thái thẻ Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian

Rút xu

Bạn chưa đăng nhập
Xu nhận
Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian
Bạn chưa đăng nhập

Nạp thẻ tự động

Thực nhận

Nạp thẻ chậm

Thực nhận
Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian
Bạn chưa đăng nhập