Ra mắt chức năng bán xu tự động trực tiếp trên game. Server 1,2,3,4 nhân vật teamgiaoxu, Server Katana nhân vật shopbanxu1. Chat riêng trong game để biết thêm chi tiết.
Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x55
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x55
Katana x45 x55
Tone x30 x33
Sanzu x23 x25
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x55
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x55
Katana x45 x55
Tone x30 x33
Sanzu x23 x24
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x48
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x48
Katana x45 x48
Tone x30 x33
Sanzu x22 x23
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x48
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x48
Katana x45 x48
Tone x30 x30
Sanzu x22 x22
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x50
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x50
Katana x45 x50
Tone x30 x33
Sanzu x22 x22
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x45
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x45
Katana x45 x45
Tone x30 x30
Sanzu x22 x22
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x55 x56
2 & 3 x37 x37
Kunai x55 x56
Katana x55 x56
Tone x37 x38
Sanzu x25 x26
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x55 x55
2 & 3 x35 x37
Kunai x55 x55
Katana x55 x55
Tone x35 x36
Sanzu x24 x25
Nhân vật giao xu Xem ngay
Máy chủ Tên nhân vật Trạng thái thẻ Tuỳ chọn Trạng thái Thông tin thẻ Thời gian
Bạn chưa đăng nhập
Xu nhận

Bảng giá

Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x55
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x55
Katana x45 x55
Tone x30 x33
Sanzu x23 x25
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x55
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x55
Katana x45 x55
Tone x30 x33
Sanzu x23 x24
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x48
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x48
Katana x45 x48
Tone x30 x33
Sanzu x22 x23
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x48
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x48
Katana x45 x48
Tone x30 x30
Sanzu x22 x22
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x50
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x50
Katana x45 x50
Tone x30 x33
Sanzu x22 x22
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x45 x45
2 & 3 x35 x35
Kunai x45 x45
Katana x45 x45
Tone x30 x30
Sanzu x22 x22
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x55 x56
2 & 3 x37 x37
Kunai x55 x56
Katana x55 x56
Tone x37 x38
Sanzu x25 x26
Máy chủ Dưới 50k 50k trở lên
Bokken x55 x55
2 & 3 x35 x37
Kunai x55 x55
Katana x55 x55
Tone x35 x36
Sanzu x24 x25
Nhân vật giao xu Xem ngay
Máy chủ Tên nhân vật Trạng thái thẻ Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian

Rút xu

Bạn chưa đăng nhập
Xu nhận
Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian
Bạn chưa đăng nhập

Nạp thẻ tự động

Thực nhận
Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian
Bạn chưa đăng nhập