Nhân vật giao xu

Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken teamgiaoxu 5 [Online]
2 & 3 teamgiaoxu 5 [Online]
Kunai teamgiaoxu 5 [Online]
Katana shopbanxu1 5 [Online]
Tone tienbanxu1 5 [Online]

Tất cả nhân vật giao xu đều đứng ở làng Tone